تبلیغات
احمد قدرتی پور Ahmad Ghodratipour - نمایشگاه Exhibitionمروری بر آثار نقاشی کلاسیک احمد قدرتی پور

گشایش نمایشگاه : جمعه ، 16مردادماه1394 ، بعد از ظهر ، ساعت 17 تا 20/30

جمعه 16مرداد تا چهارشنبه 21مرداد