تبلیغات
احمد قدرتی پور Ahmad Ghodratipour - گالری عکس Photo gallery


من این را بیش از 20 سال پیش از زاینده رود گرفتم . وقتی دل م هوای ش را می کرد و آبفشان های قو مانندی داشت و طراوتی و پیاده روهای ساحلی ش پریزادگانی از جنس آب و آینه ، با شال هایی از رنگین کمان . ساعت ها می نشستم و من بودم و رویا و قوها که به ساز نرم باد می رقصیدند .
سال هاست می گذرد . در آینه ی زنگاری دل م ، بی جان شده ام و مثل زاینده رود بی زلال ... کدر شده ام من و پریژادگان رود هم ......


By : Ahmad Ghodratipour

Ahmad Ghodratipour's photo.